EXCAVATOR

                        

  • GENERAL
  • PHOTO
  • VIDEO
  • TECHNICAL
  • DOWNLOAD

Bina y?k?m ve y?k?m sonras? olu?an molozlar?n ayr??t?r?lmas? fonksiyonlar?n? yerine getirebilmektedir. Multi crusher y?k?m makas? a??rl?k ve sa?laml???n iyi optimize edildi?i bir ürün olarak, yüksek eri?imli y?k?m ekskavatörlerinde makine dengeli çal??mas? bak?m?ndan makas?n hafif olmas? ciddi öneme sahiptir.

Copyright 2013 Akatem Engineering & Machinery Company Limited - All Rights Reserved.